POZVÁNKA NA ROZPRÁVKU

Pozývame mladších žiakov našej ZUŠ na hranú rozprávku "NEBOJ  SA", ktorú v našej koncertnej sále uvedú herci z prešovského divadla Portál -

v utorok 10. novembra 2015 o 15:00 hod. Cool

Vstupné bude hradené z príspevku ZRPŠ. Bližšie info u triedneho učiteľa v ZUŠ.

VZDELÁVACIE POUKAZY

ZUŠ prijíma v šk. roku 2015/2016

VZDELÁVACIE POUKAZY

Vzdelávací poukaz môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi alebo riaditeľke ZUŠ do 22. septembra 2015.

ZUŠ podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov a tým získaných finančných prostriedkov ich následne použije na nákup učebných pomôcok /hudobných nástrojov, skvalitnenie vyučovania výtvarného odboru, zakúpenie kostýmov pre LDO a TO odbor, zvýši návštevnosť koncertných podujatí a pod./ 

Vzdelávací poukaz nemožno využívať ako čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ ustanovených v §49 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

ŠK. ROK 2015/2016

Riaditeľka ZUŠ v Širokom oznamuje, že zadelenie žiakov k vyučujúcim

v novom šk. roku 2015/2016

bude prebiehať 02. 09. 2015 v čase od 9:00 do 13:30.

Zoznamy budú vyvesené na nástenke v priestoroch ZUŠ.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

ODOVZDÁVANIE VYSVEDČENÍ

V pondelok 29. 06. : p. zástup. Z. Huttmanová, J. Baran, P. Kortvélyessyová - LDO

od 12:30 do 17:00

 

V utorok 30. 06.: p. riad. L. Nehilová, J. Milčáková, I. Hviščová, M. Iskrová, P. Sabol,

                              D. Šimčík, V. Fedorčáková - VO, M. Klčová - TO

od 9:00 do 14:00

10. výročie Základnej umeleckej školy v Širokom

V sobotu 26. 10. 2013 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Širokom konal slávnostný koncert pri príležitosti 10. výročia vzniku samostatnej ZUŠ v Širokom. Súčasťou koncertu bolo odhalenie LOGA školy, ktorého autorkou je Mgr. Veronika Fedorčáková pedagóg výtvarného odboru. Pozvanie prijal aj pán Ján Saloka - bývalý riaditeľ ZUŠ M. Moyzesa v Prešove a zakladateľ vtedajšej pobočky ZUŠ v Širokom, pani Anna Biros sprostredkovateľka kontaktu s americkými Slovákmi, riaditelia okolitých ZUŠ, Rodičovská rada, Rada školy, bývalí absolventi a učitelia, starosta obce, zamestnanci Obecného úradu

 v Širokom a ostatní pozvaní hostia. Pre všetkých zúčastnených to bol pekný umelecký zážitok.
Foto Martin Magda sr.

fotogaléria

 

Na stránke máme 266 návštevníkov