Tanečný odbor

Tanečný odbor

Vyučujeme: tanečná príprava, tanečná prax, klasický, moderný a ľudový tanec, hip-hop

S účinnosťou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy v Slovenskej republike od roku 2008 sa vzdelávanie člení na:

1. Prípravné štúdium / od 4- 6 rokov/

Na konci prípravného štúdia /1 - 2 roky/ žiaci absolvujú postupové skúšky. Podľa výsledkov a odporúčania prijímacej komisie, ktorú vymenuje riaditeľ, budú zaradení do základného štúdia.

2. Prvý stupeň:

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac štyri ročníky/.

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac päť ročníkov/.

Štúdium I. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

3. Druhý stupeň

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa základného štúdia.

Štúdium II. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

4.Štúdium pre dospelých

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, ale aj

pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho tanečného vzdelania.

Absolvent tanečného odboru: má rozvinuté prirodzené pohybové danosti, pružnosť, koordináciu jednotlivých časti tela. Získanú techniku tanečnej tvorby vie uplatniť v ucelených tanečných väzbách s presným hudobno-rytmickým cítením, ktoré realizuje v danom priestore. Je schopný precítiť pohybový detail, estetický zážitok z telesných možnosti pohybu. Má rozvinuté vnútorné improvizačné cítenie, ktoré na primeranej úrovni vlastných schopností a zvládnutej techniky tanca uplatňuje v určených tanečných projektoch.

V súlade s dosiahnutými študijnými výsledkami a odporúčaním učiteľa má absolvent možnosť pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu alebo na škole s umeleckým zameraním.