Výtvarný odbor

Výtvarný odbor

Vyučujeme: kresba, maľba, grafika, modelovanie, práca s keramickou hlinou, dekoratívne činnosti, maľba na textil, tvorba šperkov a fotografia, teória a dejiny výtvarného umenia

Žiaci sa zúčastňujú súťaží: Vesmír očami detí, Európa v škole, Astra talent – medzinárodná výtvarná súťaž, Týždeň vedy a techniky, Novoročenky (15. ročník bienále detskej výtvarnej súťaže, Ani vlastná mater by ho.., Bohúňová paleta, Vianočná pohľadnica,

S účinnosťou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy v Slovenskej republike od roku 2008 sa vzdelávanie člení na:

 1. Prípravné štúdium/ od 5 rokov/

Na konci prípravného štúdia /1 - 2 roky/ žiaci absolvujú postupové skúšky. Podľa výsledkov a odporúčania prijímacej komisie, ktorú vymenuje riaditeľ, budú zaradení do základného štúdia.

2. Prvý stupeň:

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac štyri ročníky/.

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac päť ročníkov/.

Absolventi ukončia štúdium I. stupňa absolventskou skúškou (teoretická a praktická časť) a absolventskou výstavou.

3. Druhý stupeň

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa základného štúdia.

Štúdium II. stupňa je ukončené absolventskou skúškou (teoretická a praktická časť) a absolventskou výstavou.

4. Štúdium pre dospelých

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, ale aj pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho výtvarného vzdelania.

Absolvent výtvarného odboru: ovláda na primeranej úrovni teoretické a praktické zručnosti z oblasti výtvarného umenia – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, fotografia, modelovanie, keramika a vybrané state z dejín umenia. Orientuje sa v základných technikách a pracovných postupoch výtvarného umenia. Zvláda jednotlivé techniky na požadovanej úrovni.

V súlade s dosiahnutými študijnými výsledkami a odporúčaním učiteľa absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na školách s umeleckým zameraním.