ZUŠ prijíma v šk. roku 2015/2016

VZDELÁVACIE POUKAZY

Vzdelávací poukaz môžete odovzdať svojmu triednemu učiteľovi alebo riaditeľke ZUŠ do 22. septembra 2015.

ZUŠ podľa počtu prijatých vzdelávacích poukazov a tým získaných finančných prostriedkov ich následne použije na nákup učebných pomôcok /hudobných nástrojov, skvalitnenie vyučovania výtvarného odboru, zakúpenie kostýmov pre LDO a TO odbor, zvýši návštevnosť koncertných podujatí a pod./ 

Vzdelávací poukaz nemožno využívať ako čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠ ustanovených v §49 ods. 5 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Na stránke máme 80 návštevníkov