História školy

Vzniku samostatnej Základnej umeleckej školy v Širokom predchádzalo v roku 1993  založenie pobočky ZUŠ M. Moyzesa v Prešove, s realizáciou vyučovania v priestoroch Obecného úradu v Širokom. Vyučovala sa hra na klavíri, keyboarde a akordeóne.

1.septembra 2003 bola v Širokom zriadená samostatná Základná umelecká škola.

Zriaďovateľom školy je obec Široké. Do funkcie prvého riaditeľa školy bola menovaná Júlia Milčáková. Vznikom samostatnej ZUŠ sa zvýšil počet žiakov školy na sto, pribudli nové nástroje a ďalší kvalifikovaní učitelia v hre na husliach, gitare a organe. Následne v roku 2004 sa škola presťahovala do priestorov bývalého Klubu dôchodcov, ktorý predtým prešiel nenáročnou rekonštrukciou.

V školskom roku 2005/2006 bol zriadený výtvarný odbor. O dva roky neskôr sa začal vyučovať spev a pribudol tanečný odbor.

V októbri 2008 bola menovaná do funkcie riaditeľa školy Mgr. Lenka Nehilová. Nasledovalo zriadenie literárno-dramatického odboru, čím sa ZUŠ v Širokom stala plne organizovanou školou so všetkými odbormi – hudobným, výtvarným, tanečným a literárno – dramatickým.

Až do roku 2010 sa vyučovalo v priestoroch bývalého Klubu dôchodcov, pričom sa využívali aj priestory susedného Domu záhradkárov a jedna učebňa základnej školy. Po dobudovaní polyfunkčného objektu sa škola opäť sťahovala. Tentoraz do úplne nových priestorov, kde od 10.10.2010 sídli.

 

Podpora z USA

Od amerických Slovákov v Pennsylvánii /Ladies Pennsylvania Slovak Catholic Union/ bol v júni 2004 ZUŠ v Širokom osobne odovzdaný prvý finančný sponzorský dar. Organizátorkou spoločného stretnutia bola p. Trudy Check Tuhy. Pri tejto príležitosti žiaci školy spolu so svojimi učiteľmi pripravili svoj prvý verejný koncert.

            Mama p. Trudy Check Tuhy pochádzala z tunajšej obce Široké, keď v roku 1921 sa vysťahovala za prácou do mestečka Wilkes-Barre v severovýchodnej Pennsylvánii. Trudy sa po štúdiách v hre na klavíri a speve na vysokej škole muzických umení stala učiteľkou hudby. Trudy Check Tuhy bola nadšená vznikom umeleckej školy v Širokom, keďže ona umeniu venovala celý život. Jej prianím bolo podporovať túto školu. Po jej smrti v roku 2006 sa tejto iniciatívy ujal jej manžel Prof. Philip Tuhy a tiež brat Dr. Thomas Check.

 

V súčasnosti

Škola sídli v nových priestoroch polyfunkčného objektu v centre obce. Má tiež elokované pracovisko v budove pri kostole, kde sa vyučuje výtvarný odbor. Celkovo ju  navštevuje 270 žiakov a vyučuje v nej 14 pedagógov.

V škole sa vyučuje:

► v hudobnom odbore - hra na klavíri, keyboard, akordeón, husle, spev, klasická a elektrická gitara, zobcová a priečna flauta, bicie

► vo výtvarnom odbore – kresba, maľba, grafika, modelovanie, práca s keramickou hlinou, dekoratívne činnosti, maľba na textil, tvorba šperkov a fotografia, teória a dejiny výtvarného umenia

► v tanečnom odbore – tanečná príprava, tanečná prax, klasický, moderný a ľudový tanec, hip-hop

► v literárno-dramatickom odbore – dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí, dramatický prednes, práca v súbore

 

V posledných rokoch je tu projekt Mikuláš deťom /tematicky zameraný program učiteľov pre žiakov a rodičov školy/, tiež školská súťaž Šikovný muzikant pre žiakov hudobného odboru.

Podujatia organizované školou:

 • ● verejné koncerty
 • ● výchovné koncerty
 • ● vianočné koncerty
 • ● triedne a medzitriedne koncerty
 • ● absolventské koncerty
 • ● vernisáže
 • ● Deň matiek
 • ● Deň učiteľov
 • ● Šikovný muzikant /školská súťaž/
 • ● Slávik Slovenska /školské kolo/
 • ● Hviezdoslavov Kubín /školské kolo/
 • ● Mikuláš deťom
 • ● metodické dni s prizvanými odborníkmi z praxe
 • ● návšteva koncertov v Štátnej filharmónii v Košiciach
 • ● návšteva predstavení v DJZ  Prešov