Lit. dramatický odbor

Lit. dramatický odbor

Vyučujeme: dramatická príprava, dramatika a slovesnosť, pohyb, štúdium rolí, dramatický prednes, práca v súbore

Žiaci sa zúčastňujú súťaží: Hviezdoslavov Kubín, Dni s Táliou – prehliadka divadelných súborov

Zaujímavosťou našej ZUŠ je divadelný súbor, ktorého členovia sú Širočania navštevujúci odbor štúdia pre dospelých.

S účinnosťou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy v Slovenskej republike od roku 2008 sa vzdelávanie člení na:

1. Prípravné štúdium /od 6 rokov/

Na konci prípravného štúdia /1 - 2 roky/ žiaci absolvujú postupové skúšky. Podľa výsledkov a odporúčania prijímacej komisie, ktorú vymenuje riaditeľ, budú zaradení do základného štúdia.

2. Prvý stupeň:

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac štyri ročníky/

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac päť ročníkov/.

Štúdium I. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

3. Druhý stupeň

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa základného štúdia.

Štúdium II. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským vystúpením.

4.Štúdium pre dospelých

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, ale aj

pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho liter. - dramat. vzdelania.

Absolvent literárno - dramatického odboru: ovláda základné techniky hereckej práce – predovšetkým rečový a hlasový prejav, správnu artikuláciu, prácu s mimikou, gestom a hereckým výrazom. Počas výučby získa základy pohybového prejavu, pantomímy, pohyb javiskovom priestore, zmysel pre dramatický konflikt, napätie, motiváciu konania na javisku, pravdivosť hereckého výrazu ako aj jeho premenlivosť a farebnosť. Je schopný jednoduchej improvizácie, dramatickej akcie, ovláda svoje telo ako nástroj, prostredníctvom ktorého vyjadruje určité posolstvo, emóciu či postoj, cez ktoré realizuje umelecký výkon.

V súlade s dosiahnutými študijnými výsledkami a odporúčaním učiteľa má možnosť pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu alebo na škole s umeleckým zameraním.