Hudobný odbor

Hudobný odbor

Vyučujeme: hru na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, klasickej a elektrickej gitare, zobcovej a priečnej flaute, spev a bicie

Žiaci rozvíjajú svoj talent v súboroch: komorný súbor STRINGS a husľové trio A-STRINGS, Ľudová hudba Širočan, rocková kapela, komorný akordeónový a flautový súbor.

Žiaci sa zúčastňujú súťaží: Šikovný muzikant – školská súťaž, Hnúšťanský akord- súťaž z hudobnej náuky, speváckych súťaži - Moyzesov slávik, Slávik Slovenska, husľových súťaží v Košiciach a Brezne, klavírnych súťaží v Sp. Novej vsi a Stropkovskej jari, gitarového festivalu v Giraltovciach, Gelnického kľúča - prehliadky komornej a orchestrálnej hry.

S účinnosťou Štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy v Slovenskej republike od roku 2008 sa vzdelávanie člení na:

1. Prípravné štúdium /od 5 - 7 rokov- deti predškolského veku len mimoriadne nadané/.

Na konci prípravného štúdia /1 - 2 roky/ žiaci absolvujú postupové skúšky. Podľa výsledkov a odporúčania prijímacej komisie, ktorú vymenuje riaditeľ, budú zaradení do základného štúdia

2. Prvý stupeň:

a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac štyri ročníky/.

b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia ZUŠ; dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou /štúdium má najviac päť ročníkov/.

Štúdium I. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským koncertom.

3. Druhý stupeň

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali štúdium I. stupňa základného štúdia.

Štúdium II. stupňa je ukončené absolventskou skúškou a absolventským koncertom.

4. Štúdium pre dospelých

Štvorročné štúdium pre žiakov, ktorí absolvovali I. a II. stupeň základného štúdia, ale aj pre širokú verejnosť bez predchádzajúceho hudobného vzdelania.

Absolvent hudobného odboru: ovláda hudobný nástroj v rozsahu učebných osnov Školského vzdelávacieho programu ZUŠ Široké, rytmické, hudobno-pohybové zručnosti, orientuje sa v notovom zázname, základných obdobiach dejín hudby, je schopný verbálne vyjadriť obsah hudobného diela určiť dynamické a agogické zmeny. Hudba by mala kvalitatívne ovplyvniť život absolventa - návštevník koncertov, rôznych kultúrnych podujatí, interpret vo svojom voľnom čase.

V súlade s dosiahnutými študijnými výsledkami a odporúčaním učiteľa absolvent má možnosť pokračovať v štúdiu na Konzervatóriu alebo na škole s umeleckým zameraním.