Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 p o s k y t u j e so súhlasom zriaďovateľa

všetkým žiakom Základnej umeleckej školy, Široké 353 z organizačných dôvodov

 

v utorok 14. 09. 2021

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

Na stránke máme 94 návštevníkov