Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ

p o s k y t u j e so súhlasom zriaďovateľa

žiakom Základnej umeleckej školy, 082 37 Široké 353

riaditeľské voľno v dňoch 28. - 29. 06. 2021

z organizačných dôvodov.

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

Na stránke máme 143 návštevníkov