LETNÝ KONCERT online

 

 Milí žiaci a rodičia,

v tomto školskom roku 2020/2021 Vám ponúkame posledný online záznam žiakov - letný koncert našej ZUŠ. Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.

 

 

Letný koncert 

 

Koncoročné vysvedčenia budú triedni učitelia odovzdávať v stredu 30. 06. v čase od 8:30 do 13:30.

 

Žiakom prajeme krásne a slnečné prázdniny s množstvom zážitkov a tešíme sa na Vás v septembri.

Vaši učitelia ZUŠ Široké :)

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ

p o s k y t u j e so súhlasom zriaďovateľa

žiakom Základnej umeleckej školy, 082 37 Široké 353

riaditeľské voľno v dňoch 28. - 29. 06. 2021

z organizačných dôvodov.

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

VYUČUJEME PREZENČNE VŠETKY ODBORY

Milí rodičia a žiaci,

s radosťou Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2021/13405:1-A1810 s účinnosťou od pondelka 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ vo všetkých predmetoch a odboroch.

Prezenčne sa vyučuje v individuálnej forme aj spev a dychové nástroje.

Rovnako sa vyučuje prezenčne v kolektívnych odboroch a predmetoch: tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor,  hudobná náuka, komorná a súborová hra.

Žiak si prekryje horné dýchacie cesty, pri vstupe si dezinfikuje ruky.

Vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi/učiteľom, ak navštevuje dva odbory (v prílohe).

 Prevádzka ZUŠ - pokyny aktuálne k 17. 05. 2021 v prílohe.

 

VYUČOVANIE OD 10. 05. + TLAČIVO

Milí rodičia a žiaci,

od pondelka 10. 05. 2021 pokračujeme PREZENČNE v individuálnom vyučovaní (hudobný odbor - nástroj) žiakov vo veku 1. aj 2. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov).

Podľa aktuálnej infografiky (príloha 1) už nie je potrebné testovanie rodičov a žiakov, iba čestné vyhlásenie (príloha 2).

 Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi.

Žiak si prekryje horné dýchacie cesty, pri vstupe si dezinfikuje ruky.

Kolektívne predmety 1. a 2. stupeň ZŠ (hudobná náuka, tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor) zatiaľ pokračujú v DIŠTANČNOM vyučovaní.

 

Pozn.: Podľa regionálneho Covid automatu sa nachádzame v II. stupni varovania, ak budeme v I. stupni bude spustené vyučovanie spevu, dychových nástrojov a kolektívnych predmetov.

VYUČOVANIE OD 26. 04. + TLAČIVÁ

Vážení rodičia a milí žiaci,

v súčinnosti s regionálnymi nariadeniami a Covid školským semaforom od 26. 04. 2021 vyučujeme PREZENČNE v individuálnom vyučovaní (hudobný odbor-nástroj) žiakov vo veku 1. aj 2. stupňa v ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov).

Rozvrh hodín budú s vami konzultovať triedni učitelia.

Pre prezenčné vyučovanie je povinný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka, negatívny test u žiakov 2. stupňa v ZŠ ako aj zákonného zástupcu, nie starší ako 7 kalendárnych dní alebo potvrdenie o výnimke (28 dní po 1. dávke očkovania vektorovou vakcínou, 14 dní po 2. dávke očkovania mRNA, prekonanie Covid za posledných 180 dní, potvrdenie o zdravotnom stave s kontraindikáciou pre testovanie).

Vyplnené čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (pre 1. stupeň príloha 1, pre 2. stupeň príloha 2) žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi.

Žiak je povinný pri vstupe si dezinfikovať ruky a nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy.

Kolektívne predmety 1. a 2. stupeň ZŠ (hudobná náuka, tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor) zatiaľ pokračujú v DIŠTANČNOM spôsobe vyučovanie.

 

Pozn.: Situácia sa nám lepší. V súčasnosti sa podľa regionálneho Covid automatu nachádzame v II. stupni varovania, ak budeme v I. stupni varovania bude spustené vyučovanie spevu, dychových nástrojov a kolektívnych predmetov.

PREZENČNÉ VYUČOVANIE +TLAČIVO

Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ s účinnosťou od 12. 04. 2021 pokračujeme v PREZENČNOM vyučovaní v individuálnej forme (hudobný odbor - nástroj) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov).

Rozvrh hodín bude upravený triednymi učiteľmi s ohľadom na online vyučovanie hudobnej náuky a žiakov v dištančnom vyučovaní.

Pre prezenčné vyučovanie je povinný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 kalendárnych dní alebo potvrdenie o výnimke.

Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe nižšie) žiak odovzdá triednemu učiteľovi.

Žiak je povinný pri vstupe si dezinfikovať ruky a nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy. 

Ostatní žiaci v individuálnom vyučovaní (2. stupeň ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl) a všetci žiaci kolektívnych predmetov 1. a 2. stupeň ZŠ (tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor) pokračujú v DIŠTANČNOM spôsobe vyučovania.

Bližšie informácie vám poskytnú triedni učitelia a riaditeľka školy.

Na stránke máme 106 návštevníkov