RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 p o s k y t u j e so súhlasom zriaďovateľa

všetkým žiakom Základnej umeleckej školy, Široké 353 z organizačných dôvodov

 

v utorok 14. 09. 2021

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 

 

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

ZÁPIS 02.09. + INFORMÁCIE

Milí rodičia a žiaci, 

zadelenie žiakov k vyučujúcim v novom šk. roku 2021/2022 bude 02. 09. 2021 v hlavnej budove v čase od 9:00 do 13:00 u triednych učiteľov /tanečný odbor - tanečná sála, výtvarný a LDO odbor - koncertná miestnosť, hudobný odbor v učebniach/

Zadelenie žiakov bude zverejnené na nástenke v ZUŠ.

Ak bude vyučujúci zadeľovať žiakov v iný deň, oznámi to zákonnému zástupcovi žiaka.

Prosíme aby žiak pri nástupe priniesol vyplnené Vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha 2).

Rodič novoprijatých žiakov vstupuje do budovy s vyplneným Vyhlásením o bezpríznakovosti (príloha 1). Ostatní žiaci vstupujú do budovy ZUŠ bez sprievodu.

Žiak vstupuje do budovy s rúškom a dezinfikuje si ruky.

ZUŠ sa bude riadiť Školským semaforom a regionálnym COVID automatom (príloha 3,4,5).

Prezenčné vyučovanie sa bude realizovať v súlade s farbou okresu:

ZELENÁ, ORANŽOVÁ, ČERVENÁ farba - prezenčne všetky odbory

BORDOVÁ, ČIERNA farba - prezenčne individuálne vyučovanie, skupinové - dištančne.

 

Pozn.: V priebehu septembra spustíme elektronické odovzdávanie potrebných vyhlásení cez aktivované EduPage kontá rodičov. V súčasnosti overujeme e-mailové adresy zákonných zástupcov.

 

Tešíme sa na našich žiakov a veríme vo vzájomnú ústretovú komunikáciu aj v tomto školskom roku.

 

 

 

LETNÝ KONCERT online

 

 Milí žiaci a rodičia,

v tomto školskom roku 2020/2021 Vám ponúkame posledný online záznam žiakov - letný koncert našej ZUŠ. Prajeme Vám pekný umelecký zážitok.

 

 

Letný koncert 

 

Koncoročné vysvedčenia budú triedni učitelia odovzdávať v stredu 30. 06. v čase od 8:30 do 13:30.

 

Žiakom prajeme krásne a slnečné prázdniny s množstvom zážitkov a tešíme sa na Vás v septembri.

Vaši učitelia ZUŠ Široké :)

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

Riaditeľka ZUŠ oznamuje, že podľa §150 ods. 5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a §3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č.231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na ZŠ, SŠ, ZUŠ

p o s k y t u j e so súhlasom zriaďovateľa

žiakom Základnej umeleckej školy, 082 37 Široké 353

riaditeľské voľno v dňoch 28. - 29. 06. 2021

z organizačných dôvodov.

Mgr. Lenka Nehilová, DiS.art, riaditeľka školy

VYUČUJEME PREZENČNE VŠETKY ODBORY

Milí rodičia a žiaci,

s radosťou Vám oznamujem, že na základe rozhodnutia ministra školstva SR číslo: 2021/13405:1-A1810 s účinnosťou od pondelka 17. mája 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie v ZUŠ vo všetkých predmetoch a odboroch.

Prezenčne sa vyučuje v individuálnej forme aj spev a dychové nástroje.

Rovnako sa vyučuje prezenčne v kolektívnych odboroch a predmetoch: tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor,  hudobná náuka, komorná a súborová hra.

Žiak si prekryje horné dýchacie cesty, pri vstupe si dezinfikuje ruky.

Vyplnené vyhlásenie o bezinfekčnosti žiak odovzdá svojmu triednemu učiteľovi/učiteľom, ak navštevuje dva odbory (v prílohe).

 Prevádzka ZUŠ - pokyny aktuálne k 17. 05. 2021 v prílohe.

 

Na stránke máme 111 návštevníkov