Vážení rodičia, 

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ s účinnosťou od 12. 04. 2021 pokračujeme v PREZENČNOM vyučovaní v individuálnej forme (hudobný odbor - nástroj) pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ (okrem spevu a dychových nástrojov).

Rozvrh hodín bude upravený triednymi učiteľmi s ohľadom na online vyučovanie hudobnej náuky a žiakov v dištančnom vyučovaní.

Pre prezenčné vyučovanie je povinný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 kalendárnych dní alebo potvrdenie o výnimke.

Vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe nižšie) žiak odovzdá triednemu učiteľovi.

Žiak je povinný pri vstupe si dezinfikovať ruky a nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy. 

Ostatní žiaci v individuálnom vyučovaní (2. stupeň ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl) a všetci žiaci kolektívnych predmetov 1. a 2. stupeň ZŠ (tanec, výtvarná, literárno-dramatický odbor) pokračujú v DIŠTANČNOM spôsobe vyučovania.

Bližšie informácie vám poskytnú triedni učitelia a riaditeľka školy.

Na stránke máme 111 návštevníkov