Vážení rodičia,

na základe manuálu MŠVVaŠ s účinnosťou od 08. 03. 2021 obnovujeme v ZUŠ prezenčné vyučovanie   v individuálnej forme vzdelávania pre žiakov vo veku 1. stupňa ZŠ

(okrem spevu a dychových nástrojov).

Rozvrh hodín bude upravený triednymi učiteľmi s ohľadom na online vyučovanie hudobnej náuky.

Pre prezenčné vyučovanie žiakov je povinný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka nie starší ako 7 kalendárnych dní alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19 nie starší ako 3 mesiace a vyplnené

 Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (v prílohe nižšie), žiak ho odovzdá pri nástupe svojmu triednemu učiteľovi.

 

Žiak je povinný pri vstupe si dezinfikovať ruky a nosiť rúško vo všetkých priestoroch školy.

 

Ostatní žiaci v individuálnej výučbe ( 2. stupeň ZŠ , študenti stredných škôl a vysokých škôl) a všetci žiaci kolektívnych predmetov 1. a 2. stupeň ZŠ /tanec, výtvarná,

literárno-dramatický odbor/ pokračujú naďalej v dištančnom spôsobe vyučovania.

Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia a riaditeľka školy.

 

 

 

Na stránke máme 78 návštevníkov